Afvoer van afval verandert!

Afvalcontainers

Per 1 januari 2020 gaat de afvoer van afval veranderen

Blue-Gray was in 2015 het eerste woongebouw via transformatie in het kantorengebied Amstel III.

Op een kantoren/bedrijventerrein is de wettelijke regeling rond het ophalen van huisvuil niet van toepassing. Daarom is dit ook bij Blue-Gray uitbesteed aan de particuliere afvalverwijderaar MilieuService Nederland.

Inmiddels zijn er meer kantoren in Amstel III getransformeerd naar een woonfunctie en komt naast Blue-Gray het nieuwbouw wooncomplex OurDomain.

Daarom gaat de gemeente per 1 januari 2020 invulling geven aan de wettelijke taak huisvuil te gaan ophalen in Amstel IIl. Inmiddels zijn de bekende afvalzuilen voor de hoofdingang geplaatst aan de Meibergdreef. Naast het zgn. restafval ook voor papier en glas. Onze afvalpers en bijbehorende andere voorzieningen zullen dan ook in januari verwijderd worden.

Wat gaat dat betekenen voor de kosten opgenomen in het voorschot servicekosten ?

Voor afvoer van huisvuil van zelfstandige woonruimte is vlgs. de gemeentelijke belastingregeling een afvalstoffenheffing van toepassing. Die is veel hoger als het aandeel van € 6,– per maand welke nu is opgenomen in de post “Schoonmaak en afvalverwijdering” namelijk € 276,- per jaar. Er is geprobeerd de bestaande situatie voort te zetten, maar het is een verplichte gemeentelijke regeling.

Maar voor de meeste studentbewoners geldt, dat zij in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dat vraagt wel wat werk, maar bij toekenning is die € 6,– per maand een kostenvermindering. Het advies is deze kwijtschelding direct aan te vragen.  

Zie hier voor kwijtschelding

Daar is te lezen:

”U komt in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelasting als uw netto inkomen op of rond bijstandsniveau zit. Dit na aftrek van uw netto huur en ziektekostenpremie. De bedragen hieronder gelden in 2019 als bijstandsniveau

Alleenstaande    € 1.031,- (netto per maand)

Studenten

Wanneer de student naast de studiefinanciering andere inkomsten heeft zoals loon, uitkering, pensioen, ouderlijke bijdrage, etc., wordt het leningdeel van de studiefinanciering buiten beschouwing gelaten en niet gezien als inkomen.”

De heffing wordt opgelegd aan de bewoner die op 1 januari van een jaar als zodanig staat ingeschreven op een adres.

Krijgt de bewoner de aanslag voor het gestarte jaar, maar verhuist hij/zij bijv. op 1 maart van dat jaar naar buiten de stad, dat worden de overige maanden gerestitueerd op basis van de uitschrijving uit het bevolkingsregister.  Gaat hij/zij binnen Amsterdam naar een andere zelfstandige eenheid dan is hiermee de afvalstoffenheffing voor de rest van het jaar reeds voldaan.  De opvolgende bewoner wordt aangeslagen voor de resterende maanden.

Inschrijven weer mogelijk!

Vanaf heden is het voor WO en HBO studenten, studerend in Amsterdam, weer mogelijk je via de website aan te melden voor een studio in Blue-Gray. Wel is er nog steeds een wachtlijst. Binnenkort zullen we een te verwachten wachttijd opgeven.

Update overlast bouwactiviteiten

Van projectbureau Amstel III, gemeente Amsterdam, hebben we de volgende informatie met betrekking tot de planning van de werkzaamheden gekregen:

Werkzaamheden die reeds zijn gestart en de duur hiervan:

Heiwerk voor blok A t/m week 31. We liggen hiermee op schema.
Koppensnellen vanaf nu (week 30) gedurende tien weken (circa week 40). Het koppensnellen houdt in dat we de palen na het heiwerk zo maken dat ze precies de goede hoogte hebben. De geluidsoverlast hiervan is aanzienlijk minder dan bij het heiwerk.
Graafwerk voor de fundering van Blok A vanaf nu (week 30) gedurende tien weken (circa week 40).
Poeren storten vanaf nu (week 30) gedurende tien weken (circa week 40). Poeren dienen als fundering en worden op de palen gestort. De geluidsoverlast hiervan is zeer minimaal.
Opbouw torenkraan in week 34 (de week van 20 augustus). Deze torenkraan gebruiken we voor het op de plek hijsen van alle onderdelen voor Blok A.
De bouwvakantie valt deze zomer in de weken 31, 32 en 33. Incidenteel kan het voorkomen dat er in deze weken toch nog gewerkt wordt.

Informatie over de sloopwerkzaamheden volgt.

Overlast door bouwactiviteiten

Op dit moment vinden er naast het gebouw van Blue-Gray  bouw- en sloopwerkzaamheden plaats. Het is helaas onvermijdelijk dat dit overlast veroorzaakt. Wij hebben de bouwer dringend verzocht meer informatie over de geplande werkzaamheden te verstrekken. We hebben gevraagd de data waarop veel overlast te verwachten is een week van tevoren door te geven. Bewoners hebben zo de mogelijkheid om bijvoorbeeld naar de bibliotheek of naar huis te gaan om zo de overlast te mijden.

Ook zijn we in actie om de overlast terug te brengen.

Zodra hier meer over bekend is, zullen we dat op deze plek vermelden. Wordt vervolgd….

Inschrijvingsstop

Gezien de vele aanmeldingen en de lange wachtlijst is er op dit moment een inschrijvingsstop. Wij verzoeken iedereen zich niet in te schrijven via e-mail. Gezien de grote belangstelling kan hier niet op worden gereageerd. Wij vragen om ieders begrip. Houd de website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

Inschrijfformulier

Binnenkort bestaat er de mogelijkheid via deze website in te schrijven. Er wordt hard gewerkt aan het maken van een inschrijfformulier.

© Blue Gray