Afvoer van afval verandert!

Per 1 januari 2020 gaat de afvoer van afval veranderen

Blue-Gray was in 2015 het eerste woongebouw via transformatie in het kantorengebied Amstel III.

Op een kantoren/bedrijventerrein is de wettelijke regeling rond het ophalen van huisvuil niet van toepassing. Daarom is dit ook bij Blue-Gray uitbesteed aan de particuliere afvalverwijderaar MilieuService Nederland.

Inmiddels zijn er meer kantoren in Amstel III getransformeerd naar een woonfunctie en komt naast Blue-Gray het nieuwbouw wooncomplex OurDomain.

Daarom gaat de gemeente per 1 januari 2020 invulling geven aan de wettelijke taak huisvuil te gaan ophalen in Amstel IIl. Inmiddels zijn de bekende afvalzuilen voor de hoofdingang geplaatst aan de Meibergdreef. Naast het zgn. restafval ook voor papier en glas. Onze afvalpers en bijbehorende andere voorzieningen zullen dan ook in januari verwijderd worden.

Wat gaat dat betekenen voor de kosten opgenomen in het voorschot servicekosten ?

Voor afvoer van huisvuil van zelfstandige woonruimte is vlgs. de gemeentelijke belastingregeling een afvalstoffenheffing van toepassing. Die is veel hoger als het aandeel van € 6,– per maand welke nu is opgenomen in de post “Schoonmaak en afvalverwijdering” namelijk € 276,- per jaar. Er is geprobeerd de bestaande situatie voort te zetten, maar het is een verplichte gemeentelijke regeling.

Maar voor de meeste studentbewoners geldt, dat zij in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dat vraagt wel wat werk, maar bij toekenning is die € 6,– per maand een kostenvermindering. Het advies is deze kwijtschelding direct aan te vragen.  

Zie hier voor kwijtschelding

Daar is te lezen:

”U komt in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentebelasting als uw netto inkomen op of rond bijstandsniveau zit. Dit na aftrek van uw netto huur en ziektekostenpremie. De bedragen hieronder gelden in 2019 als bijstandsniveau

Alleenstaande    € 1.031,- (netto per maand)

Studenten

Wanneer de student naast de studiefinanciering andere inkomsten heeft zoals loon, uitkering, pensioen, ouderlijke bijdrage, etc., wordt het leningdeel van de studiefinanciering buiten beschouwing gelaten en niet gezien als inkomen.”

De heffing wordt opgelegd aan de bewoner die op 1 januari van een jaar als zodanig staat ingeschreven op een adres.

Krijgt de bewoner de aanslag voor het gestarte jaar, maar verhuist hij/zij bijv. op 1 maart van dat jaar naar buiten de stad, dat worden de overige maanden gerestitueerd op basis van de uitschrijving uit het bevolkingsregister.  Gaat hij/zij binnen Amsterdam naar een andere zelfstandige eenheid dan is hiermee de afvalstoffenheffing voor de rest van het jaar reeds voldaan.  De opvolgende bewoner wordt aangeslagen voor de resterende maanden.

© Blue Gray